Mataku ao ongora man te ruu ni kareke rongorongo ena warekaki iroun Maman