North Tarawa villagers received tour guiding and hospitality services

North Tarawa villagers received tour guiding and hospitality services training

TARAWA, July 31, 2018 (RADIO KIRIBATI) — A three-day training workshop on tour guiding and hospitality has been conducted by officers from the Kiribati National Tourism Office and the George Hotel at the Tarabuka Hideaway Lodge in Buariki North Tarawa.

The Kiribati National Tourism Office newsletter reports the workshop was attended by 22 participants, 7 of whom attended the tour guiding and 15 attended the hospitality services which included customer service, front office, house-keeping and table setup.

Officers from the KNTO conducted tour guiding, customer service, front office and housekeeping components while the officer from The George Hotel conducted the table set up portion. All participants came from nearby villages of Buariki and Tearinibai.

The aim of this training was to provide the basic skills and knowledge on hospitality & tour guiding so that participants can perform well while carrying out these services as well as meeting the standards of the guests who visit Tarabuka Hideaway Lodge.….RK News 
…………………

Reiakinaki kain kawan Tarawaieta kaneweabakia iruwa ao mwakuri n auti n iruwa

TARAWA, July 31, 2018 (RADIO KIRIBATI) — E a tia ni karaoaki te workshop ae tenibong bongina iaon te kairakia ke kaneweabakiia iruwa (tour guiding) ao mwakuri inanon auti n iruwa (hospitality) are e karaoaki irouia aobitia man Aobitin te Kaneweaba (KNTO) ao te Georges Hotel ao ni karaoaki n te Tarabuka Hideaway Lodge i Buariki Tarawaieta.

E ribotinna ana bebwa ni kaongora Aobitin te Kaneweaba bwa e iraki te workshop aio irouia uangaun ma uoman (22) aomata are itiman mai ibuakoia a ira te tour guiding ao 15 te hospitality services n aron buokaia customers, te mwakuri n front desk, karaoan nanon ruu ao barongaan aon taibora n amwarake.

E kairaki te tour guiding, customer service, front office ao te housekeeping irouia aobitia man te KNTO ao e kairaki te table set up iroun te aobitia man te Georges Hotel. A bane n roko taan iira te workshop aio man kaawa aika Buariki ao Tearinibai.

Te kantaninga ni karaoan te workshop aio bwa e na reireinia ao ni karekei rabakauia taan iira te workshop iaon mwakuri n auti n iruwa ao kairakiia iruwa bwa a aonga ni karaoi raoi tenaan tieweti aikai nakon nanoia are a tangiria iruwa ake a kawara te Tarabuka Hideaway Lodge….RK News