Kiribati releases first wolbachia mosquitoes

Kiribati releases first wolbachia mosquitoes

TARAWA, July 31, 2018 (RADIO KIRIBATI/AHC)) — The Australian High Commission has congratulated the World Mosquito Program (WMP)-Kiribati team and the Kiribati Ministry of Health and Medical Services (MHMS) for the successful first release of Wolbachia mosquitoes.

The recent release of the mosquitoes at Bairiki Square marks a significant milestone in the program after months of preparations. This includes setting up a new facility at the Tungaru Central Hospital, conducting community consultations as well as building capacity of local staff recruited under the program.

A statement from AHC says the WMP will start releasing Wolbachia mosquitoes from Buota to Betio villages to reduce the threat of mosquito-borne diseases such as dengue fever, chikungunya and zika.

Australia’s Acting High Commissioner, Mr. Thomas Roth, said Australian science was helping to improve the lives of millions of people around the world, including in Kiribati.

Kiribati now joins Fiji and Vanuatu in the region to pilot the innovative Wolbachia method as part of the $7.7 million InnovationXchange funding, an initiative of Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade.

……………………….

Kakibai ana moan maninnara Kiribati ake uouota te wolbachia

TARAWA, July 31, 2018 (RADIO KIRIBATI/AHC) —- E a tia ana Aobiti Aotiteria i Kiribati ae te Australian High Commission ni katekeraoia kain ana tiim te World Mosquito Program (WMP) mai Kiribati ao te Botaki ni Kuakua ao Katoki Aoraki ibukin nakoraoin moan kakibaakiia maninnara ake iai te wolbachia irouia.

Moan kakibaakiia maninnara aikai are e a tibwa tia ni karaoaki n te Bairiki Square, e bon mwakena nakoraoin waakinan te program aio imwin namwakaina ni kakatauraoi aika a bati.
Kakatauraoi aikai bon kateakin te aobiti ae e boou n te onaoraki are i Nawerewere ibukin te program aio, karaoan maroro ma communities ao reiakinaia ma kataneiakiia taan mwakuri aika a boou n te program aio ake a tibwa kateirakeaki.

E na moanaki kakibanakoan maninnara aika a uouota te Wolbachia aikai mai Buota nako BEtio ibukin kauarerekean kanganga iaon aorakin te maninnara aika te dengue fever, te chikungunya ao te zika.

E taku ana bonomwi n Ai Kamitina Aotiteria ae Thomas Roth bwa e a tia ana rabakau Aotiteria aio ni buoka ao ni kanakoraoa maiuia iraua te mirion aomata n te aonnaba n ikotaki ma Kiribati.

E a raonia ngkai Biiti ao Vanuatu Kiribati n aonon te betebeke ni moan waakina ke ni katanemwaneka te rabakau iaon te Wolbachia aio are bon kanoan te buoka ae $7.7 te mirion te taara are bon kanoan ana waaki ana Botaki ni Mwakuri Aotiteria ibukin Aaba Ianena ao Iokinibwai ae te Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).