Teacher jailed for sexual intercourse with student


Teacher jailed for sexual intercourse with student


TARAWA, September 10, 2019 (RADIO KIRIBATI) —- The court has sentenced a school teacher to four years and three months in prison for having sexual intercourse with his student. The incident happened when the teacher, 28, met his student at a bus stop and lured her into the bushes in Temaiku where he forcefully performed sexual intercourse to the student with his fingers. A statement said that when the girl refused to comply and tried to push his teacher away, she was punched in the face and legs. He also threatened to kill the girl if she didn’t comply. The girl managed to escape from his teacher and was helped by a toddy cutter who led her safely back to her home and called the police. The crime has taken the man’s trust as a teacher. The incident happened on October 15, 2018…RK News

Kabureaki Tia Reirei ibukin tauan ana ataei

TARAWA, September 10, 2019 (RADIO KIRIBATI) —- E a tia te bowi ni motika taekan te Tia Reirei temanna bwa e na kabureaki aua te ririki ao teniua te namwakaina n te karabuuti ibukin ana bure ni karaoa te mwakuri n tautau nakon temanna ataein ana reirei. E riki aio ngke e katoka ataein ana reirei teuaio, 28 ana ririki ni maiu ni kaitiboona ma ana ataei aio n ana tai ni katei bwati ao n airi nako ma ana ataei aio nako kabin Temaiku ike e a kabongana tabon baina ni karaoa te mwakuri n tautau. E taku te rongorongo bwa ngke e rawa ataeinaine aio ao man inimaki ni kataia n totokoanako ana tia reirei aio ao e a oreaki naba ubuna ao rangana n ana timoi te tia reirei aio. E kakamaku naba te tia reirei aio nakon neiei bwa e na tiringnga ngkana e aki karaoa are e tuangaki. E reke birinakon neiei mai iroun te tia reirei aio ao ni buokaki iroun temanna te tia koro karewe are e a kairia nakon ana auti ibukin weteakiia bureitiman. Aio bon te mwakuri n ioawa are e a urua onimakinan te mmwaane aio ngkai bon te Tia Reirei ngaia nakon te ataeinaine are e a manga kamwaruaa. E riki te mwakuri n tautau aio n 15 n Okitobwa 2018…,RK News